August Hermann Francke

RELIGION AND MEMORY

 

 

Network for Research on

Religious Uses of History

and Cultural Memory

 

 

Nätverk för forskning om

religiöst historiebruk

och kulturellt minne

 

Religion and Memory is an academic network in the area of religious uses of history and cultural memory studies. While it is primarily concerned with six universities and research institutions in Sweden and Finland through its researchers it also seeks collaboration with international scholars, institutions and networks with similar focus and interests.

The purpose with this network is to;

 • Encourage research co-operation on cultural memory and uses of history with a particular connection to religion.

 • Provide a research context for doctoral students and postdoctoral researchers.

 • Collaborate with other researchers, institutions and networks with similar emphasis.

 • Provide information on research and conferences in its area of expertise.

 • Maintain the book series Studies on Religion and Memory.

Nätverket Religion and Memory är ett akademiskt nätverk inom området religiöst historiebruk och kulturellt minne. Nätverket kopplar samman sex högskolor, universitet och forskningsinstitutioner i Sverige och Finland genom dess forskare men vill även samverka med utomnordiska vetenskapsidkare, institutioner och nätverk med liknande fokus och intressen.

Syftet med nätverket är att;

 • Stimulera och koordinera forskningssamarbete
  rörande kulturellt minne och historiebruk med särskild koppling till religion.

 • Utgöra ett forskningssammanhang åt doktorander och postdoktorala forskare.

 • Samverka med andra forskare, institutioner och nätverk med motsvarande inriktning.

 • Informera om aktuell forskning och konferenser inom sitt expertisområde.

 • Upprätthålla skriftserien Studies on Religion and Memory.

 

 

© 2014 Religion and Memory. All Rights Reserved.